Mat Hoffman's Pro BMX Beta Deutsch

SLES03219
204 Codes
Jokers, Codes von UL1
Erstellt mit XPClassic V2.004

RCJC Pad 1
700D0D3A ????
RCJC Pad 2
700C2E34 ????

PAL2NTSC
$74248503EB9F
$3424853DFB31
Y-Fix
$7424B2ECEA8A
$8424B2ECEA9A
Unendlich Zeit
$74272FCF473A
$04272FD1571F
Bekomme 10.000 Punkte pro Trick
$74213D4B677B
$54213D4F778F
$140298D2BD5D
Unendlich Spezial-Balken
$742DBE72DEA8
$042DBE72DC2C
$742DA06ACC9E
$042DA06ACE1A
$742DAD53CB1E
$542DAD53CB3B
$BC2EF9ED02E0
**Manipuliere Fahrergeschwindigkeit (Note 1)
*Schnell
(Druecke L1 & L2)
$7428F6DA4087
$3426CF39B723
*Normal
(Druecke L1 & L2 & R1 & R2)
$7428F6DA4A87
$3426CF39B726
*Langsam
(Druecke R1 & R2)
$7428F6DA4F86
$3426CF39B727
***Cheats (Note 2)
**Perfekte Balance
*An
(Druecke Select & Oben)
$7428F6DA4597
$342795F0FECB
*Aus
(Druecke Select)
$7428F6DA4587
$842795F1FDC9
**Balancemeter
*Eingeblendet
(Druecke Select & Oben)
$7428F6DA4597
$342795F1FDCB
*Ausgeblendet
(Druecke Select)
$7428F6DA4587
$342795F1FDC9
**Punkte x 10
*An
(Druecke Select & Unten)
$7428F6DA45C7
$342795F0FECE
*Aus
(Druecke Select)
$7428F6DA4587
$342795F0FECA
**Habe Special
*An
(Druecke Select & Links)
$7428F6DA4507
$342795F1FDC1
*Aus
(Druecke Select)
$7428F6DA4587
$342795F1FDC9
**Breite Reifen
*An
(Druecke Select & Rechts)
$7428F6DA45A7
$342795F1FDC8
*Aus
(Druecke Select)
$7428F6DA4587
$342795F1FDC9
**Big Air
*An
(Druecke Select & L1)
$7428F6DA4483
$342795F1FDCD
*Aus
(Druecke Select)
$7428F6DA4587
$342795F1FDC9
**Alle Anzeigen
*Ausgeblendet
(Druecke Select & L2)
$7428F6DA4486
$342795F1FDD9
*Eingeblendet
(Druecke Select)
$7428F6DA4587
$342795F1FDC9
**FPS-Anzeige
*Eingeblendet
(Druecke Select & R1)
$7428F6DA4D87
$342795F1FD89
*Ausgeblendet
(Druecke Select)
$7428F6DA4587
$342795F1FDC9
**MAT HOFFMAN
Alle Cover
$742007076E6A
$342007178115
Alle Bikes freigeschaltet
$742007076E6A
$342006F6823B
*Ziele erledigt
Hoffman Bikes
$742007076E6A
$342007138112
Baustelle
$742007076E6A
$342007118114
London Underground
$742007076E6A
$342007128211
Bluetorch-Competition
$742007076E6A
$3420071D8130
New York Park
$742007076E6A
$342007108213
Aufbereitungsanlage
$742007076E6A
$3420071A8209
La Habra. Kalifornien
$742007076E6A
$3420071E820D
CFB-Competition
$742007076E6A
$3420071C822F
Alle
$742007076E6A
$B420FBD5953B
$14200713BE21
*Max Status
Bunnyhop
$742007076E6A
$342006C87250
Air
$742007076E6A
$342006C97351
Spin
$742007076E6A
$342006CA7252
Balance
$742007076E6A
$342006CB7353
Manual
$742007076E6A
$342006CC7254
Tempo
$742007076E6A
$342006CD7355
Beschl
$742007076E6A
$342006CE7256
Fakie
$742007076E6A
$342006CF7357
Alle
$742007076E6A
$B421FAD4943A
$142006C87850
**MIKE ESCAMILLA
Alle Cover
$742007076E6A
$342006C0727E
Alle Bikes freigeschaltet
$742007076E6A
$342006BE8263
*Ziele erledigt
Hoffman Bikes
$742007076E6A
$342006C47279
Baustelle
$742007076E6A
$342006C6727B
London Underground
$742007076E6A
$342006C57378
Bluetorch-Competition
$742007076E6A
$342006DA8277
New York Park
$742007076E6A
$342006C7737A
Aufbereitungsanlage
$742007076E6A
$342006DD8350
La Habra. Kalifornien
$742007076E6A
$342006D98354
CFB-Competition
$742007076E6A
$342006DB8376
Alle
$742007076E6A
$B420FBD5953B
$142006C44D48
*Max Status
Bunnyhop
$742007076E6A
$342006B08278
Air
$742007076E6A
$342006B18379
Spin
$742007076E6A
$342006B2827A
Balance
$742007076E6A
$342006B3837B
Manual
$742007076E6A
$342006B4827C
Tempo
$742007076E6A
$342006B5837D
Beschl
$742007076E6A
$342006B6827E
Fakie
$742007076E6A
$342006B7837F
Alle
$742007076E6A
$B421FAD4943A
$142006B08878
**CORY NASTAZIO
Alle Cover
$742007076E6A
$342006887286
Alle Bikes freigeschaltet
$742007076E6A
$3420066672CB
*Ziele erledigt
Hoffman Bikes
$742007076E6A
$3420068C7281
Baustelle
$742007076E6A
$3420068E7283
London Underground
$742007076E6A
$3420068D7380
Bluetorch-Competition
$742007076E6A
$34200682729F
New York Park
$742007076E6A
$3420068F7382
Aufbereitungsanlage
$742007076E6A
$3420068573B8
La Habra. Kalifornien
$742007076E6A
$3420068173BC
CFB-Competition
$742007076E6A
$34200683739E
Alle
$742007076E6A
$B420FBD5953B
$1420068C4D90
*Max Status
Bunnyhop
$742007076E6A
$3420067882A0
Air
$742007076E6A
$3420067983A1
Spin
$742007076E6A
$3420067A82A2
Balance
$742007076E6A
$3420067B83A3
Manual
$742007076E6A
$3420067C82A4
Tempo
$742007076E6A
$3420067D83A5
Beschl
$742007076E6A
$3420067E82A6
Fakie
$742007076E6A
$3420067F83A7
Alle
$742007076E6A
$B421FAD4943A
$1420067888A0
**JOE BUTCHER KOWALSKI
Alle Cover
$742007076E6A
$3420067082AE
Alle Bikes freigeschaltet
$742007076E6A
$3420062E72F3
*Ziele erledigt
Hoffman Bikes
$742007076E6A
$3420067482A9
Baustelle
$742007076E6A
$3420067682AB
London Underground
$742007076E6A
$3420067583A8
Bluetorch-Competition
$742007076E6A
$3420064A72E7
New York Park
$742007076E6A
$3420067783AA
Aufbereitungsanlage
$742007076E6A
$3420064D73C0
La Habra. Kalifornien
$742007076E6A
$3420064973C4
CFB-Competition
$742007076E6A
$3420064B73E6
Alle
$742007076E6A
$B420FBD5953B
$14200674BDF8
*Max Status
Bunnyhop
$742007076E6A
$342006207208
Air
$742007076E6A
$342006217309
Spin
$742007076E6A
$34200622720A
Balance
$742007076E6A
$34200623730B
Manual
$742007076E6A
$34200624720C
Tempo
$742007076E6A
$34200625730D
Beschl
$742007076E6A
$34200626720E
Fakie
$742007076E6A
$34200627730F
Alle
$742007076E6A
$B421FAD4943A
$142006207808
**RICK THORNE
Alle Cover
$742007076E6A
$3420063882F6
Alle Bikes freigeschaltet
$742007076E6A
$34200616821B
*Ziele erledigt
Hoffman Bikes
$742007076E6A
$3420063C82F1
Baustelle
$742007076E6A
$3420063E82F3
London Underground
$742007076E6A
$3420063D83F0
Bluetorch-Competition
$742007076E6A
$3420063282CF
New York Park
$742007076E6A
$3420063F83F2
Aufbereitungsanlage
$742007076E6A
$3420063583E8
La Habra. Kalifornien
$742007076E6A
$3420063183EC
CFB-Competition
$742007076E6A
$3420063383CE
Alle
$742007076E6A
$B420FBD5953B
$1420063CBDC0
*Max Status
Bunnyhop
$742007076E6A
$342005E76F31
Air
$742007076E6A
$342005E67036
Spin
$742007076E6A
$342005E56F33
Balance
$742007076E6A
$342005E47030
Manual
$742007076E6A
$342005E36F35
Tempo
$742007076E6A
$342005E2704A
Beschl
$742007076E6A
$342005E16F37
Fakie
$742007076E6A
$342005E07034
Alle
$742007076E6A
$B421FAD4943A
$142005E76531
**DENNIS McCOY
Alle Cover
$742007076E6A
$342005EF6F5F
Alle Bikes freigeschaltet
$742007076E6A
$342005D17F42
*Ziele erledigt
Hoffman Bikes
$742007076E6A
$342005EB6F58
Baustelle
$742007076E6A
$342005E96F5A
London Underground
$742007076E6A
$342005EA7057
Bluetorch-Competition
$742007076E6A
$342005F57F16
New York Park
$742007076E6A
$342005E87059
Aufbereitungsanlage
$742007076E6A
$342005F2802F
La Habra. Kalifornien
$742007076E6A
$342005F68033
CFB-Competition
$742007076E6A
$342005F48015
Alle
$742007076E6A
$B420FBD5953B
$142005EB5067
*Max Status
Bunnyhop
$742007076E6A
$342005DF7F59
Air
$742007076E6A
$342005DE805E
Spin
$742007076E6A
$342005DD7F5B
Balance
$742007076E6A
$342005DC8058
Manual
$742007076E6A
$342005DB7F5D
Tempo
$742007076E6A
$342005DA8052
Beschl
$742007076E6A
$342005D97F5F
Fakie
$742007076E6A
$342005D8805C
Alle
$742007076E6A
$B421FAD4943A
$142005DF7559
**KEVIN ROBINSON
Alle Cover
$742007076E6A
$342005A76F67
Alle Bikes freigeschaltet
$742007076E6A
$342005896FAA
*Ziele erledigt
Hoffman Bikes
$742007076E6A
$342005A36F60
Baustelle
$742007076E6A
$342005A16F62
London Underground
$742007076E6A
$342005A2709F
Bluetorch-Competition
$742007076E6A
$342005AD6FBE
New York Park
$742007076E6A
$342005A07061
Aufbereitungsanlage
$742007076E6A
$342005AA7097
La Habra. Kalifornien
$742007076E6A
$342005AE709B
CFB-Competition
$742007076E6A
$342005AC70BD
Alle
$742007076E6A
$B420FBD5953B
$142005A350AF
*Max Status
Bunnyhop
$742007076E6A
$342005977F81
Air
$742007076E6A
$342005968086
Spin
$742007076E6A
$342005957F83
Balance
$742007076E6A
$342005948080
Manual
$742007076E6A
$342005937F85
Tempo
$742007076E6A
$34200592809A
Beschl
$742007076E6A
$342005917F87
Fakie
$742007076E6A
$342005908084
Alle
$742007076E6A
$B421FAD4943A
$142005977581
**SIMON TABRON
Alle Cover
$742007076E6A
$3420059F7F8F
Alle Bikes freigeschaltet
$742007076E6A
$342005416FD2
*Ziele erledigt
Hoffman Bikes
$742007076E6A
$3420059B7F88
Baustelle
$742007076E6A
$342005997F8A
London Underground
$742007076E6A
$3420059A8087
Bluetorch-Competition
$742007076E6A
$342005656F86
New York Park
$742007076E6A
$342005988089
Aufbereitungsanlage
$742007076E6A
$3420056270DF
La Habra. Kalifornien
$742007076E6A
$3420056670A3
CFB-Competition
$742007076E6A
$342005647085
Alle
$742007076E6A
$B420FBD5953B
$1420059B4097
*Max Status
Bunnyhop
$742007076E6A
$3420054F6FE9
Air
$742007076E6A
$3420054E70EE
Spin
$742007076E6A
$3420054D6FEB
Balance
$742007076E6A
$3420054C70E8
Manual
$742007076E6A
$3420054B6FED
Tempo
$742007076E6A
$3420054A70E2
Beschl
$742007076E6A
$342005496FEF
Fakie
$742007076E6A
$3420054870EC
Alle
$742007076E6A
$B421FAD4943A
$1420054F65E9
**TONY HAWK
Alle Cover
$742007076E6A
$3420050F6F3F
Alle Bikes freigeschaltet
$742007076E6A
$342004FE8021
*Ziele erledigt
Hoffman Bikes
$742007076E6A
$3420050B6F38
Baustelle
$742007076E6A
$342005096F3A
London Underground
$742007076E6A
$3420050A7037
Bluetorch-Competition
$742007076E6A
$342005157F36
New York Park
$742007076E6A
$342005007001
Aufbereitungsanlage
$742007076E6A
$34200512800F
La Habra. Kalifornien
$742007076E6A
$342005168013
CFB-Competition
$742007076E6A
$342005148035
Alle
$742007076E6A
$B420FBD5953B
$1420050B5007
*Max Status
Bunnyhop
$742007076E6A
$342004F0803E
Air
$742007076E6A
$342004F1813F
Spin
$742007076E6A
$342004F28038
Balance
$742007076E6A
$342004F38139
Manual
$742007076E6A
$342004F48032
Tempo
$742007076E6A
$342004F58133
Beschl
$742007076E6A
$342004F6803C
Fakie
$742007076E6A
$342004F7813D
Alle
$742007076E6A
$B421FAD4943A
$142004F08A3E

Note 1 : Sowohl der Timer als auch die Fortbewegung des Riders werden beeinflusst;
Tricks & Drehungen laufen aber normal schnell ab.
Note 2 : Die Cheats ueberschneiden sich teilweise, d.h die Aktivierung des einen kann einen anderen ausschalten.

zurück